Özel dedektiflik hizmetlerimizden yararlanmaya karar verdiğinizde, aşağıda bulunan sözleşme ile yapılacak araştırmanın tanımı ve ödenecek hizmet bedeli belirlenir.

Bu sözleşmede Adı Soyadı ile tebligata elverişli adresi belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarda bir iş sözleşmesi yapılmıştır.

Hizmet alacak taraf Müşteri, hizmet verecek olan taraf Araştırmacı olarak adlandırılmıştır

MADDE 1: Yasal uyarı: Araştırmacıya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibariyle iş başlamış olacaktır.

Bu anlaşmaya göre;

  1. a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’na aykırı ve T.C. Yasalarınca

uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez

  1. b) Müşteri araştırmacıdan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek belge ve dokümanların T.C. yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini bilir. Müşteri hiçbir belge talep edemez.
  1. c) Özel yaşamı etkileyecek hiç bir iş talep edilemez.
  1. d) Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi edileceğinden yasal yaptırımları peşinen kabul eder.
  1. e) Araştırma ve takip edilecek kişinin aile fertlerinden olması şarttır.

MADDE 2: İşin Adı ve Nitelikleri:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………

………………………………

MADDE 3: Ücretlendirme:

……………………..

……………………..

……………………..

MADDE 4: Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri iade edilmez.

MADDE 5: Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallarına aynen uyacaklarına beyan ederek; belirtilen kurallara uymaması durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: Bu iş sözleşmesi aşağıda ad soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve anlaşma mutabakatına varılarak 2 nüsha halinde imzalanmıştır.

İhtilaf vukuunda Bölge Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 6 madde olarak tarafların rızası ile müştereken tanzim ve imza olunmuştur.

Tarih:

TARAFLAR

CSI Dedektiflik (Araştırmacı)                                                                                          Müşteri

Sözleşme Örneğidir